D40-011

MOSHE ARENS AND U.S. VICE PRES. AL GORE CONVERSINGAT A GATHERING IN THE PM’S RESIDENCE IN JERUSALEM. BEHIND THEM, FM SHIMON PERES AND U.S. AMB. MARTIN INDYK CONFER.

îùîàì îùä àøðñ îùåçç òí ñâï ðùéà àøä”á àì âåø áîôâù ùðòøê ááéú øàù äîîùìä áéøåùìéí, áø÷ò ùø äçåõ ùîòåï ôøñ îùåçç òí îøèéï àéðãé÷ ùâøéø àøä”á áéùøàì.

Translate »