D43-042

MENAHEM BEGIN AND MOSHE DAYAN WITH M.K. MOSHE ARENS SITTING BEHIND THEM BEFORE KNESSET DEBATE.

ùéçä áéï îùä ãééï (îéîéï) ìøàù äîîùìä îðçí áâéï áîìéàú äëðñú, áéøåùìéí. îàçåø, ç”ë îùä àøðñ.

Translate »