D51-071

MOSHE ARENS REVIEWS AN HONOR GUARD DURING THE CEREMONY OF HIS INSTALLATION AS DEFENSE MINISTER.

ùø äáèçåï îùä àøðñ ñå÷ø îùîø ëáåã ùì öä”ì áîùøã äáèçåï áúì àáéá áè÷ñ ùðòøê ìëáåã ëðéñúå ìúô÷éã.

Translate »