D62-092

PRES. HERZOG STANDING BETWEEN CHIEF OF STAFF MOSHE LEVY (R) AND DEFENCE MIN. MOSHE ARENS AND OC. CENTRAL COMMAND AMNON LIPKIN (L) AT THE CEREMONY IDF SOLDIERS.

îéîéï ìùîàì, äøîèë”ì îùä ìåé, ðùéà äîãéðä çééí äøöåâ, ùø äáéèçåï îùä àøðñ åàìåó ôé÷åã îøëæ àîðåï ìéô÷éï ùç÷ áè÷ñ ÷áìú ôðéí ìçééìéí îöèééðéí, ááéú äðùéà áéøåùìéí.

Translate »