D63-120

PRES. YITZHAK NAVON WITH ISRAEL AMB. MOSHE ARENS AT HIS SIDE MEETING WITH SECRETARY OF STATE GEORGE SHULTZ (L) AFTER HIS ARRIVAL FOR AN OFFICIAL WORKING VISIT.

ôâéùú ðùéà äîãéðä éöç÷ ðáåï òí îæëéø äîãéðä äàîøé÷àé â’åøâ’ ùåìõ áååùéðâèåï. îéîéï, ùâøéø éùøàì áàøä”á îùä àøðñ.

Translate »