D64-001

PRES. YITZHAK NAVON WITH ISRAEL AMB. ARENS AT HIS SIDE FACING U.S. PRES. RONALD REAGAN AND FOREIGN SECRETARY SHULTZ ACROSS THE CONFERENCE TABLE AT THE WHITE HOUSE.

áé÷åø ðùéà äîãéðä éöç÷ ðáåï áàøä”á. áöéìåí, ôâéùú òáåãä ùì ðùéà äîãéðä, ùâøéø éùøàì áàøä”á îùä àøðñ, ðùéà àøä”á øåðìã øééâï åîæëéø äîãéðä â’åøâ’ ùåìõ, ááéú äìáï áååùéðâèåï.

Translate »