D92-094

P.M. YITZHAK RABIN TALKING WITH FORMER DEFENCE MIN. MOSHE ARENS.

ùéçä áéï øàù äîîùìä éöç÷ øáéï ìùø äáéèçåï ìùòáø îùä àøðñ (îùîàì).

Translate »